Projecten Topcorridors

Uitvoeringplannen Topcorridors 2024

De jaarlijkse uitvoeringsplannen voor beide MIRT-programma’s vloeien voort uit de ambities in de toekomstagenda’s 2030 en de gemaakte afspraken uit de jaarlijkse bestuurlijk overleggen MIRT voor de goederenvervoercorridors in november van elk jaar. De uitvoeringsplannen bevatten de jaarlijkse projecten van de samenwerkende partners. Dat op basis van de gemaakte investeringsafspraken. Deze projecten zijn opgenomen in een portfolio met vier pijlers. Deze passen bij de ambities uit de toekomstagenda’s.

Versterken van verbindingen

We zetten in eerste instantie in op het creëren en versterken van een optimaal aantal verbindingen. Dat tussen de netwerken en modaliteiten op de corridors van het vervoersperspectief en tussen de netwerken en de regio vanuit het economisch perspectief. Dit doen we door een marktgerichte focus op negen bovengemiddelde knooppunten. Hierdoor verhogen we tegelijkertijd de flexibiliteit, robuustheid, capaciteit, duurzaamheid en innovatie van de topcorridors.

Verkeersperspectief en netwerk 

Ook richten we ons op de verbetering van de doorstroming van de goederencorridors en de service voor de gebruikers. Dat vanuit het verkeersperspectief. Zo nemen we de congestie op het wegennet, de congestie van de binnenvaart in de Rotterdamse haven, de verbetering van data-uitwisseling en robuustheid van de routes op in onze projecten. Voor de service voor gebruikers verbeteren we truck parkings, de ligplaatsen voor schepen en faciliteren we langere treinen. Bij duurzaamheid zetten we in op het realiseren van een netwerk van Clean Energy Hubs voor duurzame brandstoffen voor de drie GVC’s.

Vier pijlers

Bij het oppakken van de uitdagingen en opgaven onderscheiden we vier pijlers:  

 1. Toekomstbestendige verbindingen tussen de havens en het Europese achterland.
  De drie GVC’s  beschikken over vlotte, betrouwbare en veilige multimodale verbindingen tussen de Nederlandse havens en het Europese achterland. Het multimodale netwerk van infrastructuur is toekomstbestendig en robuust. Daarbij nemen we maatregelen gericht op de robuustheid en het slim gebruikmaken van de beschikbare capaciteit van de huidige en toekomstige netwerken, bijvoorbeel buisleidingen.
 2. (Inter)nationale multimodale bereikbaarheid knooppuntennetwerk 
  De drie GVC’s omvatten een samenhangend netwerk van strategisch gelegen knooppunten. Deze ontwikkelen zich op een duurzame, complementaire en concurrerende wijze. Dat in balans met de fysieke leefomgeving. Het economisch potentieel van de goede internationale bereikbaarheid en voorzieningen in deze knooppunten benutten we optimaal. Naast de zeehavens Rotterdam, Amsterdam, Moerdijk en Vlissingen/Terneuzen gaat het om de knooppunten Tilburg, Tiel, Nijmegen, Venlo en Sittard-Geleen/Stein.
 3. Verduurzaming van de Topcorridors
  In de drie GVC’s vindt afhandeling van goederenstromen op een duurzame manier plaats. De corridorpartijen zorgen ervoor dat de sector haar bijdrage levert aan de klimaatafspraken en de goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
 4. State of the art-, digitale voorzieningen in de ketens
  In de drie GVC’s profiteren bedrijven van de typisch Nederlandse (logistieke) organisatiekracht. Met state of the art-,  digitale voorzieningen die bijdragen aan vlot, betrouwbaar, veilig en duurzaam transportsysteem. Dit draagt weer bij aan de concurrentiekracht, aan verduurzaming en aan robuuste verbindingen op de corridors.

 • Logo ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Logo North Sea Port
 • Logo Port of Amsterdam
 • Logo Port of Moerdijk
 • Logo Port of Rotterdam
 • Logo provincie Gelderland
 • Logo provincie Limburg
 • Logo provincie Noord Brabant
 • Logo provincie Noord-Holland
 • Logo provincie Zuid-Holland
 • Logo provincie Zeeland