Topcorridors: gezamenlijk investeren in een robuust en duurzame toekomst

De investeringen en projecten binnen de MIRT Programma’s GVC Oost en Zuidoost moeten het logistieke bedrijfsleven in Nederland helpen om te investeren in duurzaam transport én het optimale gebruik van de multimodale corridors.

Dit jaar en de komende jaren wil het programma bedrijven via onder andere subsidieregelingen stimuleren om een modal shift te maken en te investeren in groene logistieke oplossingen.  

Doel is vooral om samen met het bedrijfsleven op te trekken, om een doorbraak te creëren voor de inzet van bijvoorbeeld duurzame vaar- en voertuigen op de GVC’s. 

Dat is hard nodig want in een tijd waar duurzaamheid en efficiëntie steeds meer de norm worden, zijn de oost-west georiënteerde goederenvervoercorridors tussen Rotterdam en Duitsland via Nijmegen en Venlo van onschatbare waarde voor de Nederlandse economie en maatschappij. Deze essentiële aders, waarlangs een aanzienlijk deel van Europa's handelsvolume stroomt, vragen om een doordachte -en vooral ook - duurzame aanpak voor de toekomst. 

Het is daarom belangrijk dat deze oost-west goederenvervoercorridors (GVC’s) ook in de toekomst op een robuuste en duurzame manier gebruikt kunnen worden. Langs wegen moeten er truck parking en E-laad plaatsen zijn, terwijl voor de binnenvaart ligplaatsen en walstroom essentieel zijn. Op het spoor moeten langere goederentreinen efficiënt geladen en gelost kunnen worden, terwijl er buisleidingen nodig zijn om CO2 en H2 te vervoeren om de energietransitie in Nederland mogelijk te maken.  

Samenwerken in corridors 

Daarom hebben verschillende overheden zo’n 6 jaar geleden de handen ineengeslagen om gezamenlijk te investeren in robuust en duurzame infrastructuur op deze oost-west GVC’s. Het ministerie van IenW, vier provincies (ook Zuid-Holland) en Port of Rotterdam hebben inmiddels samen een kleine 300 miljoen euro geïnvesteerd in de infrastructuur op deze twee belangrijke GVC’s. Dit gebeurt in het MIRT Programma GVC Oost en Zuidoost, waarbij de corridors genoemd zijn naar de windstreek waar ze de grens met Duitsland overgaan.  

Ook Rijkswaterstaat en Prorail stemmen enkele van hun investeringen af in dit MIRT programma GVC Oost en Zuidoost. Inmiddels is er sinds twee jaar ook een MIRT programma GVC Zuid, die van Amsterdam naar Zeeland en Antwerpen loopt. Op bijgevoegde ‘metrokaart’ zijn de drie GVC’s weergegeven. 

Investeren in duurzaamheid 

De investeringen en projecten binnen de MIRT Programma’s GVC Oost en Zuidoost en ook GVC Zuid moeten het logistieke bedrijfsleven in Nederland helpen om te investeren in duurzaam transport én optimaal gebruik te blijven maken van de multimodale corridors. Immers, als er een netwerk aan E-laadpunten, truck parkings, ligplaatsen en langere overslagsporen beschikbaar is, zijn logistieke bedrijven zelf ook eerder genegen in schonere voer- en vaartuigen te investeren. Zo helpt de GVC MIRT Programma’s bedrijven om de overstap naar groene logistieke en modal shift te maken, onder andere via subsidieregelingen (modal shift en clean energy hubs). Daarvoor kan ook dit jaar gebruik worden gemaakt van de modal shift regeling en we werken ook aan een nieuwe regeling voor clean energy hubs. 

Veerkracht staat centraal 

De MIRT GVC programma’s dragen bij aan nationale mobiliteitsdoelstellingen zoals minder CO2 uitstoot, een betere bereikbaarheid en veiliger transport. Met name in het eerst genoemde aspect, minder CO2 uitstoot, zal dit jaar en de komende jaren binnen het programma veel energie worden gestoken. We denken verder na over de mogelijkheden om op termijn toe te werken naar emmissieloze corridors en wat daarbij komt kijken. Daarnaast wordt er de komende jaren geïnvesteerd in een betere bereikbaarheid, waarbij de veerkracht van de multimodale infrastructuur op de corridors centraal staat.  
Doel is om beter in te spelen op onverwachte maar steeds terugkerende gebeurtenissen als bijvoorbeeld laag water in de binnenvaart. Hier kunnen bedrijven op inspelen door nieuwe schepen of aangepaste duwbakken in te zetten, terwijl overheden dit kunnen ondersteunen door prioriteit te geven aan bevaarbaarheid van waterwegen.       

‘Veerkracht en duurzaamheid van de multimodale infrastructuur op de corridors staat centraal de komende jaren’  

Venlo en Tilburg koplopers 

Een ander speerpunt van de MIRT Programma’s GVC Oost, Zuidoost en Zuid is het regionaal investeren in de infrastructuur, terminals en bedrijventerreinen op de logistieke knooppunten. Nationale, regionale en lokale overheden hebben samen met het lokale bedrijfsleven de handen ineengeslagen om in meerjarenplannen dit per knooppunt aan te pakken, met Venlo en Tilburg als voorlopers. Zo wordt geïnvesteerd in last-mile oplossingen in knooppunten die zo belangrijk zijn voor bedrijven om de stap naar multimodaal transport te maken, zoals een investering in de capaciteit van een sluis in Tilburg en een spooremplacement in Venlo. Ook op de andere knooppunten gaan we met partijen samenwerken aan plannen voor optimalisatie van knooppunten. 

Samenwerken en investeren 

Concluderend kunnen we stellen dat de verschillende overheden steeds effectiever samenwerken en investeren binnen de MIRT Programma’s GVC, en dat daarmee het logistieke bedrijfsleven ook in staat gesteld wordt op een rendabele wijze te investeren in duurzaam en efficiënt transport. Om ervoor te zorgen dat deze investeringen ook in de toekomst effectief blijven zijn we op zoek naar bedrijven (logistieke dienstverleners en verladers) die 2 tot 3 keer per jaar een dagdeel met ons willen mee brainstormen over de meest effectieve investeringen op de GVC’s.  
Heeft u zelf interesse of kent u een dergelijk bedrijf? Laat het dan weten aan de Programmamanager MIRT GVC Oost en Zuidoost, mail dan naar: corridors@minienw.nl’ 

Auteur: Kees Verweij is partner bij Buck Consultants International (BCI)  

 • Logo ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Logo North Sea Port
 • Logo Port of Amsterdam
 • Logo Port of Moerdijk
 • Logo Port of Rotterdam
 • Logo provincie Gelderland
 • Logo provincie Limburg
 • Logo provincie Noord Brabant
 • Logo provincie Noord-Holland
 • Logo provincie Zuid-Holland
 • Logo provincie Zeeland